GRATIS verzending op alle bestellingen van meer dan €200,- 4-5 dagen levertijd

Voorwaarden en bepalingen

Wij helpen u graag met al uw vragen!

§1 Algemeen, Toepassingsgebied

(1) De volgende Algemene Voorwaarden (AV) regelen de contractuele relatie tussen Backyard Design en de consumenten en ondernemers die de website van Backyard Design gebruiken (hierna de “Koper” genoemd).

De voorwaarden betreffen het gebruik van de website www.backyarddesignusa.com alsmede alle subdomeinen die tot dit domein behoren.

In alle gevallen is de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende versie bepalend.

(2) Consumenten in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke personen die zakelijke relaties aangaan met Backyard Design zonder dat dit kan worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Ondernemers in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke personen en rechtspersonen of vennootschappen met rechtsbevoegdheid die een zakelijke relatie met Backyard Design aangaan in het kader van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

§2 sluiting van het contract

(1) De aanbiedingen van Backyard Design op het internet zijn een niet-bindende uitnodiging aan de koper om goederen bij Backyard Design te bestellen.

(2) Door het gewenste koopobject op het internet te bestellen, doet de koper een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten.

Indien op verzoek van de klant sponsorlogo’s van beschermde merken worden opgenomen, moet de klant op verzoek de gebruiksrechten kunnen aantonen.

(3) Backyard Design is gerechtigd dit aanbod binnen 1-2 werkdagen te accepteren door het sturen van een orderbevestiging.

De orderbevestiging wordt verstuurd naar info@backyarddesign.nl Na het vruchteloos verstrijken van de in zin 1 genoemde termijn wordt het aanbod als verworpen beschouwd.

§3 Betaling, vervaldatum, betalingsachterstand

(1) De betaling van de goederen vindt vooraf plaats. Wij behouden ons het recht voor om in individuele gevallen bepaalde betalingsmethoden te aanvaarden of uit te sluiten.

(2) Bij vooruitbetaling verplicht de koper zich tot onmiddellijke betaling van de koopprijs na afsluiting van het contract en het begin van de productie van de geïndividualiseerde producten.

(3) Indien de koper met de betaling in gebreke blijft, is hij aansprakelijk voor eventuele nalatigheid. Hij is ook aansprakelijk voor de prestatie vanwege de prestatie, tenzij de schade ook bij tijdige prestatie zou zijn ontstaan.

(4) De koopprijs is onderworpen aan rente gedurende de vertraging. De vertragingsrente bedraagt vijf procentpunten boven de basisrentevoet.

Bij rechtshandelingen waarbij geen consument betrokken is, bedraagt de rentevoet acht procentpunten boven de basisrentevoet.

(5) Het vorderen van verdere schade is niet uitgesloten.

(6) Betaling per factuur en financiering

In samenwerking met Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de koop op rekening en koop op afbetaling als betalingsmogelijkheid aan.

Houd er rekening mee dat aankoop op rekening en aankoop op afbetaling alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat de betaling moet worden gedaan aan Klarna.

 

Factuur

Bij kopen op rekening bij Klarna krijgt u altijd eerst de goederen en heeft u altijd een betalingstermijn van 14 dagen.

De volledige factuurvoorwaarden voor leveringen naar Duitsland vindt u hier en de volledige factuurvoorwaarden voor leveringen naar Oostenrijk vindt u hier.

De online shop rekent € 5,00 per bestelling bij aankoop van een factuur met Klarna.

 

Huurkoop

Met de Klarna financieringsdienst kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van ten minste 1/24 van het totaalbedrag (of ten minste € 6,95) of onder de voorwaarden die anders in de kassa worden vermeld.

Klik hier voor meer informatie over kopen op afbetaling, inclusief de voorwaarden en Europese standaardinformatie over consumentenkrediet. Kopen op afbetaling wordt alleen aangeboden voor Duitsland.

Privacybeleid

 

Klarna onderzoekt en evalueert uw gegevens en handhaaft een legitiem belang en veroorzaakt een gegevensuitwisseling met andere bedrijven en kredietinformatiebureaus.

Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming en volgens de informatie in Klarnas reglement inzake gegevensbescherming voor Duitsland / Oostenrijk.

§4 Levering

(1) De levering vindt plaats door verzending van het aankoopobject naar het door de koper opgegeven adres.

(2) De kosten voor verzending van het aankoopobject bedragen $19,99 tot $50,00 en zijn voor rekening van de koper.

Voor buitenlandse leveringen wordt, tenzij anders vermeld, de prijs van verpakking en verzending afzonderlijk per gewicht in rekening gebracht. Indien de koper een speciaal soort verzending wenst, die hogere kosten met zich meebrengt, dient hij ook deze extra kosten te dragen.

(3) Indien de koper het voorwerp van aankoop verwerft voor zijn commerciële of professionele activiteit, gaat het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van het voorwerp van aankoop op hem over zodra Backyard Design het voorwerp van aankoop aan de expediteur, de vervoerder of de andere persoon die de verzending of instelling uitvoert, heeft geleverd.

§5 Behoud van eigendomsrecht

Het gekochte artikel blijft eigendom van Backyard Design totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Voorafgaande eigendomsoverdracht, verpanding, overdracht, bewerking of transformatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Backyard Design.

§6 Prijzen

De prijs die in de desbetreffende aanbieding voor het voorwerp van de verkoop wordt vermeld, wordt geacht de definitieve prijs te zijn inclusief de eventueel toepasselijke BTW en andere prijsbestanddelen.

De prijs is exclusief de leverings- en verzendkosten.

§7 Ontslag

(1) Backyard Design heeft het recht zich ook met betrekking tot een openstaand deel van de levering of dienst uit de overeenkomst terug te trekken, indien onjuiste informatie over de kredietwaardigheid van de koper is verstrekt of indien er objectieve redenen zijn voor de insolventie van de koper, bijvoorbeeld de opening van een insolventieprocedure het eigendom van de koper of de afwijzing van een dergelijke procedure wegens gebrek aan kostendekkende activa.

De koper wordt in de gelegenheid gesteld een voorschot te betalen of een passende zekerheid te stellen alvorens uit te treden.

(2) Onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding worden reeds geleverde deelprestaties bij gedeeltelijke opzegging gefactureerd en betaald volgens de overeenkomst. (Voor Bike Designs en Helmet Wraps met 50 €, met Achtergronden 25 €)

 
 

§8 Garantie

(1) Garantie aan de consument a) Backyard Design garandeert dat de gekochte zaak bij levering onberispelijk is.

Indien binnen twee maanden na levering van het voorwerp van aankoop een gebrek in kwaliteit ontstaat, wordt aangenomen dat het gebrek reeds bij de levering bestond, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het voorwerp van aankoop of het gebrek.

Indien het gebrek pas na twee maanden optreedt, moet de koper bewijzen dat het gebrek reeds bij de overhandiging van de zaak bestond.

b) Indien het gekochte voorwerp bij de levering gebreken vertoont, heeft de koper de keuze of de aanvullende prestatie door reparatie of vervanging wordt geleverd.

Backyard Design heeft het recht de gekozen prestatie te weigeren indien deze slechts met onevenredige kosten mogelijk is en de andere vorm van prestatie voor de koper geen noemenswaardige nadelen inhoudt.

c) Indien de aanvullende prestatie mislukt, kan de koper in beginsel, naar zijn keuze, een vermindering van de koopprijs (vermindering) of ontbinding van de overeenkomst (herroeping) alsmede schadevergoeding eisen.

Bij slechts kleine gebreken heeft de koper geen recht op herroeping.

(2) Garantie voor ondernemers

a) Als de aankoop voor Backyard Design en de koper een commerciële transactie is, moet de koper de geleverde goederen onmiddellijk controleren op kwaliteits- en kwantiteitsafwijkingen en Backyard Design binnen een termijn van 5 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk op de hoogte stellen; anders is het doen gelden van garantieclaims uitgesloten.

Verborgen gebreken zijn Backyard Design binnen een termijn van 5 dagen na ontdekking schriftelijk te melden. Termijn is voldoende voor de tijdige verzending.

In dit geval draagt de koper de volledige bewijslast voor alle claims, in het bijzonder voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van de ontdekking van het gebrek en voor de tijdigheid van de klacht.

b) In geval van gebreken garandeert Backyard Design, naar keuze, herstel of vervanging.

(3) De vorderingen van de koper wegens gebreken vervallen na één jaar.

(4) Indien Backyard Design met het oog op een aanvullende prestatie een gebrekvrij aankoopobject levert, kan Backyard Design van de koper verlangen dat hij het gebrekkige aankoopobject retourneert.

(5) Schade veroorzaakt door onjuiste of niet-conforme maatregelen van de koper tijdens installatie, aansluiting, gebruik of opslag, vormen geen vordering tegen Backyard Design.

§9 Limitation of Liability

(1) Voor andere schade dan letsel aan leven, lichaam en gezondheid is Backyard Design slechts aansprakelijk voor zover deze schade berust op opzettelijk of grof nalatig handelen of op opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting door Backyard Design of zijn plaatsvervangers.

Essentieel voor de overeenkomst is een plicht waarvan de vervulling de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de koper regelmatig mag vertrouwen.

Iedere verdere aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten. Aanspraken die voortvloeien uit een door Backyard Design gegeven garantie voor de aard van het voorwerp van aankoop en de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

(2) Volgens de huidige stand van de techniek kan de datacommunicatie via het internet niet te allen tijde foutloos en/of beschikbaar worden gegarandeerd.

Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van onze internetwinkel op enig moment.

§10 Rechtskeuze, bevoegdheid

(1) Op alle uit deze rechtsverhouding voortvloeiende geschillen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

Voor consumenten geldt deze rechtskeuze slechts in zoverre de verleende bescherming niet door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, wordt ingetrokken.

De geldigheid van het UN-kooprecht is uitgesloten.

(2) Indien de koper een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien de maatschappelijke zetel van Backyard Design.

Hetzelfde geldt indien de koper geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of indien zijn woonplaats of gewone verblijfplaats op het ogenblik van de klacht niet bekend is.

§11 Scheidbaarheidclausule

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onaangetast, tenzij de beëindiging van afzonderlijke bepalingen een partij zo onredelijk zou benadelen dat dit redelijkerwijs niet meer van de overeenkomst kan worden verwacht.

§12 Logo rechten

(1) Indien de klant zijn eigen motief / logo indient of op een andere manier invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie), verzekert de klant Backyard Design dat de tekst en het motief / logo vrij zijn van rechten van derden.

Elke inbreuk op auteursrechten, persoonlijke rechten of naamrechten komt in dit geval volledig voor rekening van de klant.

De klant verzekert tevens dat hij door de individualisering van het product geen andere rechten van derden schendt.

Logo’s als KTM, Husqvarna, Red Bull of Monster Energy mogen in geen geval worden geüpload.

(2) De klant vrijwaart Backyard Design van alle vorderingen en aanspraken wegens inbreuk op dergelijke rechten van derden, voor zover de klant verantwoordelijk is voor de inbreuk.

De klant zal Backyard Design vergoeden voor alle kosten van verweer en andere schade.

Einde van de voorwaarden

Alternatieve geschillenbeslechting op grond van artikel 14, lid 1, onder a). 14 para. 1 ODR-VO en § 36 VSBG:

De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) beschikbaar op https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Wij zijn niet verplicht en niet bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.