GRATIS verzending op alle bestellingen van meer dan €200,- 4-5 dagen levertijd

Voorwaarden en Condities

§1 Algemeen, Toepassingsgebied

(1) De volgende Algemene Voorwaarden (AV) regelen de contractuele relatie tussen Backyard Design en de consumenten en ondernemers die gebruik maken van de website van Backyard Design (hierna de “Koper” genoemd). De voorwaarden betreffen het gebruik van de website www.backyarddesignusa.com alsmede alle subdomeinen die tot dit domein behoren. In elk geval is de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende versie bepalend.

(2) Consumenten in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke personen die een zakelijke relatie aangaan met Backyard Design zonder dat dit toe te schrijven is aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemers in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke personen en rechtspersonen of personenvennootschappen met handelingsbekwaamheid die een zakelijke relatie aangaan met Backyard Design in het kader van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

§2 sluiting van het contract

(1) De aanbiedingen van Backyard Design op het Internet zijn een niet-bindende uitnodiging aan de koper om goederen bij Backyard Design te bestellen.

(2) Met de bestelling van het gewenste koopobject op het internet doet de koper een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. Indien op verzoek van de klant sponsorlogo’s van beschermde merken worden opgenomen, moet de klant op verzoek de gebruiksrechten kunnen aantonen.

(3) Backyard Design heeft het recht om dit aanbod binnen 1-2 werkdagen te accepteren door het sturen van een orderbevestiging. De opdrachtbevestiging zal worden verzonden naar info@backyarddesignusa.com. Na vruchteloos verstrijken van de in zin 1 genoemde termijn wordt het aanbod als verworpen beschouwd.

§3 Betaling, vervaldatum, te late betaling

(1) De betaling van de goederen geschiedt vooraf. Wij behouden ons het recht voor om in individuele gevallen bepaalde betalingswijzen te aanvaarden of uit te sluiten.

(2) Bij vooruitbetaling stemt de koper ermee in de koopprijs onmiddellijk te betalen nadat het contract is gesloten en hij met de produktie van geïndividualiseerde produkten begint.

(3) Indien de koper met de betaling in gebreke blijft, is hij aansprakelijk voor eventuele nalatigheid. Hij is ook aansprakelijk voor de prestatie wegens de prestatie, tenzij de schade zich ook bij tijdige prestatie zou hebben voorgedaan.

(4) Over de koopprijs is rente verschuldigd gedurende de vertraging. De standaardrentevoet voor dit jaar is vijf procentpunten boven de basisrentevoet. Bij rechtshandelingen waarbij geen consument is betrokken, bedraagt de rentevoet acht procentpunten meer dan de basisrentevoet.

(5) De bewering van verdere schade is niet uitgesloten.

(6) Betaling op factuur en financiering

In samenwerking met Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de aankoop op rekening en de aankoop op afbetaling als betalingsmogelijkheid aan. Wij wijzen u erop dat aankoop op rekening en koop op afbetaling alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat de betaling moet worden overgemaakt aan Klarna.

Factuur

Bij aankoop op rekening bij Klarna krijgt u altijd eerst de goederen en heeft u altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige voorwaarden voor de aankoop van facturen voor leveringen naar Duitsland vindt u hier en de volledige voorwaarden voor de aankoop van facturen voor leveringen naar Oostenrijk vindt u hier. In de online shop wordt een bedrag van € 5,00 per bestelling in rekening gebracht bij aankoop van een factuur met Klarna.

Huurkoop

Met de Klarna-financieringsservice kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van ten minste 1/24 van het totaalbedrag (of ten minste € 6,95) of onder de anders in de kassa vermelde voorwaarden. Klik hier voor meer informatie over kopen op afbetaling, inclusief voorwaarden en informatie over Europese standaardconsumentenkredieten. Koop op afbetaling wordt alleen aangeboden voor Duitsland.

Privacybeleid

Klarna onderzoekt en evalueert uw gegevens en handhaaft een rechtmatig belang en veroorzaakt een gegevensuitwisseling met andere bedrijven en kredietinformatiebureaus. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en volgens de informatie in Klarnas regelgeving inzake gegevensbescherming voor Duitsland / Oostenrijk.

§4 Levering

(1) De levering geschiedt door toezending van het koopobject aan het door de koper opgegeven adres.

(2) Afhankelijk van het gewicht en de wijze van verzending bedragen de kosten voor verzending van het gekochte voorwerp € 3,99 tot € 19,99 en zijn voor rekening van de koper. Voor leveringen naar het buitenland wordt, tenzij anders vermeld, de prijs van verpakking en verzending afzonderlijk per gewicht in rekening gebracht. Indien de koper een speciale wijze van verzending wenst, die hogere kosten met zich meebrengt, dient hij ook deze extra kosten te dragen.

(3) Indien de koper het voorwerp van aankoop voor zijn commerciële of beroepsactiviteit verwerft, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het voorwerp van aankoop op hem over zodra Backyard Design het voorwerp van aankoop door de expediteur, de vervoerder of de andere persoon die de verzending of de instelling uitvoert, geleverd heeft.

§5 Eigendomsvoorbehoud

Het aangekochte artikel blijft eigendom van Backyard Design tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Voorafgaande eigendomsoverdracht, verpanding, overdracht, bewerking of transformatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Backyard Design.

§6 Prijzen

De prijs die in de respectieve offerte voor het te koop aangeboden voorwerp wordt vermeld, wordt geacht de definitieve prijs te zijn, inclusief de eventueel toepasselijke BTW en andere prijsbestanddelen. De prijs is exclusief de leverings- en verzendkosten.

§7 Ontslag

(1) Backyard Design heeft het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken, ook met betrekking tot een nog niet uitgevoerd deel van de levering of de dienst, indien er onjuiste informatie over de kredietwaardigheid van de koper verstrekt werd of indien er objectieve redenen betreffende de insolvabiliteit van de koper zijn ontstaan, bijvoorbeeld het openen van een insolventieprocedure het eigendom van de koper of de afwijzing van een dergelijke procedure wegens gebrek aan kostendekkend vermogen. De koper wordt in de gelegenheid gesteld om vóór de opzegging een voorschot te betalen of een passende zekerheid te stellen.

(2) Zonder afbreuk te doen aan eventuele schadeclaims, zullen de reeds geleverde gedeeltelijke prestaties gefactureerd en betaald worden in overeenstemming met het contract in geval van gedeeltelijke terugtrekking. (Voor Bike Designs en Helm Wraps met 50 €, met Achtergronden 25 €)

§8 Garantie

(1) Garantie aan de consument a) Backyard Design garandeert dat het gekochte goed bij levering onberispelijk is. Indien binnen de twee maanden na levering van de gekochte zaak een gebrek in de kwaliteit optreedt, wordt vermoed dat het gebrek reeds bestond op het ogenblik van de levering, tenzij deze veronderstelling onverenigbaar is met de aard van de gekochte zaak of van het gebrek. Indien het materiële gebrek zich pas na twee maanden manifesteert, moet de koper bewijzen dat het materiële gebrek reeds bestond op het ogenblik van de overhandiging van het gekochte voorwerp. b) Indien het gekochte voorwerp bij de levering gebreken vertoont, heeft de koper de keuze of de aanvullende prestatie door herstelling of door vervanging zal geschieden. Backyard Design heeft het recht om de gekozen oplossing te weigeren indien deze enkel met onevenredig hoge kosten mogelijk is en de andere oplossing geen noemenswaardige nadelen voor de koper meebrengt. c) Indien de vervangende prestatie mislukt, kan de koper in principe, naar zijn keuze, een vermindering van de koopprijs (vermindering) of de ontbinding van de overeenkomst (herroeping), evenals een schadevergoeding eisen. Bij slechts kleine gebreken heeft de koper geen recht op herroeping.

(2) Garantie aan ondernemers a) Indien de koop voor Backyard Design en de koper een handelstransactie is, dient de koper de geleverde goederen onmiddellijk op afwijkingen in kwaliteit en kwantiteit te controleren en Backyard Design daarvan binnen een termijn van 5 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk in kennis te stellen; anders is het geldend maken van garantieclaims uitgesloten. Verborgen gebreken dient Backyard Design binnen een termijn van 5 dagen, na ontdekking schriftelijk te melden. Termijn is voldoende voor de tijdige verzending. In dit geval draagt de koper de volledige bewijslast voor alle vorderingen, in het bijzonder voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van de ontdekking van het gebrek en voor de tijdigheid van de klacht. b) In geval van gebreken, garandeert Backyard Design, naar eigen keuze, herstel of vervanging.

(3) De vorderingen van de koper wegens gebreken verjaren na één jaar.

(4) Indien Backyard Design met het oog op de aanvullende prestatie een gebrekvrije aankoopzaak levert, kan Backyard Design van de Koper verlangen dat hij de gebrekkige aankoopzaak retourneert.

(5) Schade veroorzaakt door onjuiste of niet-conforme maatregelen van de koper tijdens de installatie, aansluiting, werking of opslag, vormen geen vordering tegen Backyard Design.

§9 Beperking van aansprakelijkheid

(1) Voor andere schade dan letsels aan leven, lichaam en gezondheid is Backyard Design slechts aansprakelijk voor zover deze schade berust op opzettelijke of grof nalatige handelingen of op verwijtbare schending van een wezenlijke contractuele verplichting door Backyard Design of haar plaatsvervangers. Essentieel voor de overeenkomst is een verplichting, waarvan de vervulling in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de naleving waarvan de koper regelmatig mag vertrouwen. Iedere verdere aansprakelijkheid voor schadevergoeding is uitgesloten. Aanspraken die voortvloeien uit een door Backyard Design gegeven garantie voor de aard van het voorwerp van aankoop en de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

(2) Volgens de huidige stand van de techniek kan de datacommunicatie via het internet niet te allen tijde foutloos en/of beschikbaar worden gegarandeerd. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van onze internetwinkel op elk moment.

§10 Rechtskeuze, bevoegdheid

(1) Alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien, zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen, voor zover de verleende bescherming niet door dwingende bepalingen van het recht van de staat, waarin de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, wordt ingetrokken. De geldigheid van het UN-kooprecht is uitgesloten.

(2) Indien de koper een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, dan is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de maatschappelijke zetel van Backyard Design. Hetzelfde geldt indien de koper geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of indien zijn woonplaats of gewone verblijfplaats op het ogenblik van de indiening van de klacht onbekend is.

§11 Scheidbaarheidclausule

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, tenzij de beëindiging van afzonderlijke bepalingen een partij zo onredelijk zou benadelen dat van het contract redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd ,

§12 Logo rechten

(1) Indien de klant zijn eigen motief/logo inbrengt of een andere invloed heeft op het product (tekstpersonalisatie), verzekert de klant Backyard Design dat de tekst en het motief/logo vrij zijn van rechten van derden. Elke inbreuk op auteursrechten, persoonlijke rechten of naamrechten zal in dit geval volledig door de klant worden gedragen. De klant verzekert ook dat hij geen andere rechten van derden schendt door de individualisering van het product. Logo’s zoals KTM, Husqvarna, Red Bull of Monster Energy mogen in geen geval worden geüpload.

(2) De klant zal Backyard Design vrijwaren tegen alle aanspraken en vorderingen die worden ingesteld wegens inbreuk op dergelijke rechten van derden, voor zover de klant verantwoordelijk is voor de schending van de plicht. De klant zal Backyard Design vergoeden voor alle kosten van verweer en andere schade.

Einde van de voorwaarden

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig Art. 14 para. 1 ODR-VO en § 36 VSBG:

De Europese Commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS) ter beschikking op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.